Stanovy POKER BŘECLAV o.s.

Článek 1. POKER BŘECLAV o.s. (dále jen klub) je dobrovolná organizace v České republice, která sdružuje fyzické a právnické osoby se zájmem o poker.
1. Klub je sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.. o sdružování občanů.
2. Oficiální název sdružení je POKER BŘECLAV o.s. , zaobírá se organizování karetních turnajů a přidružených akcí.
3. Sídlo klubu je Břeclav, U Splavu 3, Česká republika
Článek 2. Cíl činnosti klubu
1. POKER BŘECLAV o.s.
• rozvíjí a popularizuje poker jako sport,
• stará se o zvysování úrovne hry,
• spolupracuje při své činnosti s mezinárodními pokerovými organizacemi
2. Svoje poslání uskutečňuje především:
• starostlivostí o zachování etiky, morálky a disciplíny při pokerové hře,
• organizováním pokerových soutěží a turnajů v ČR,
• vydáváním informačních letáků a brožur,
• organizováním zájezdů pro členy klubu.
Článek 3. Členství
1. Členskou základnu klubu tvoří fyzické i právnické osoby.
2. Členem klubu se může stát osoba starší 18 let a členství v klubu potvrzuje svým podpisem a písemným souhlasem se stanovami klubu a pravidly hry.
3. Datum podpisu je shodné s datem začátku členství v klubu. Po skončení členského období je člen povinen zaplatit členský příspěvek na další členské období vždy na nejbližším turnaji, kterého se zúčastní.
Člen je povinen:
• dodržovat stanovy klubu,
• dodržovat pravidla turnajů,
• platit členské příspěvky ve stanovené výši a v určeném termínu.
Členské období - 1 kalendářní rok, které začíná dnem zaplacení členského poplatku.
Členský příspěvek - částka, kterou je povinen každý člen sdružení zaplatit za dané kalendářní období. Výši určuje výkonný výbor.
Řádný člen sdružení má právo:
a) zúčastnit se valné hromady, fyzická osoba má jeden hlas, právnická osoba má jeden hlas, neurčí-li valná hromada jinak. Fyzická osoba hlasuje osobně.
b) být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky.
Článek 4. Zánik členství
Členství v klubu zaniká:
• vystoupením člena, které písemně oznámí výkonnému výboru,
• vyloučením člena rozhodnutím výkonného výboru za vědomé porušování stanov nebo za jednání, které je v rozporu se zásadami a posláním klubu (podvodná hra). Proti rozhodnutí o vyloučení je možné se písemně odvolat do jednoho měsíce. Odvolání nemá odkladný účinek.
• úmrtím člena,
• zánikem klubu bez právního nástupce,
• v případě, že člen nezaplatí členský poplatek na stanovené období.
Článek 5. Zásady organizační struktury klubu
Výkonný výbor zvolí jednatele klubu, který je statutárním orgánem klubu, oprávněným jednat jménem klubu. Povinností jednatele je organizování turnajů, dohled nad dodržováním pravidel hry a správa hospodaření klubu. Každý z členů výkonného výboru může kdykoliv odstoupit. V tomto případě vyzvou ostatní členové výkonného výboru zájemce o členství ve výkonném výboru a jednoho zvolí. V případě odstoupení jednatele, tento před odstoupením jmenuje zástupce z členů výkonného výboru, který je pověřený povinnostmi jednatele až do zvolení nového. Pokud tak jednatel neučiní, přebírá povinnosti jednatele nejstarší z členů výkonného výboru.
Článek 6. Finanční prostředky a hospodaření
1. Klub hospodaří s nemovitým a movitým majetkem sdružení a s příjmy klubu.
2. Zdroje příjmů jsou především:
o výnosy z vlastní činnosti(přednášková činnost členů sdružení,školení a výuky pokeru členy sdružení a výnos z poplatků u pořádaných turnajů
Článek 7. Zánik klubu
1. POKER BŘECLAV o.s. zaniká rozhodnutím výkonného výboru nebo sloučením s jiným sdružením. Sdružení o svém zániku informuje Ministerstvo vnitra ČR.
2. Sdružení také zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.
3. Při zániku sdružení se vykoná majetkové vypořádání. Při majetkovém vypořádání se postupuje přiměřeně podle ustanovení Obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností. Majetkové vypořádání se nevyžaduje, pokud majetek sdružení přechází po sloučení na jiné sdružení.
Článek 8. Závěrečná ustanovení
Změny stanov a pravidel jsou možné jen písemnou formou, stanovy a pravidla určuje výkonný výbor.
Tyto stanovy nabývají platnost schválením a účinnost registrací Ministerstvem vnitra ČR.
V Břeclavi dne 16. 9. 2009


Výkonný výbor:
Ivan Švagrík , bytem U Splavu 3, Břeclav 69002
Adam Joch , bytem U Splavu 6, Břeclav 69002
Pavla Vacková, batem U Splavu3, Břeclav 69002
YourCompany.Com © 2005
Privacy Policy